Menu

Operacyjny czy finansowy - który typ leasingu jest lepszy?


W przypadku przedsiębiorców jednym z bardziej popularnych sposobów nabywania składników majątku, takich jak samochody, maszyny, urządzenia, sprzęt elektroniczny czy nieruchomości, jest leasing. Polega on na nabyciu przez jedną ze stron umowy praw do używania danej rzeczy, która przenosi w zamian za to świadczenia na rzecz strony, która przedmiot leasingu oddaje do korzystania. Wyróżnia się leasing operacyjny i finansowy. Sprawdź, który jest korzystniejszy.

Na czym polega leasing operacyjny?

W leasingu operacyjnym przedmiot leasingu nadal stanowi własność firmy leasingowej, po której stronie leży konieczność dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Przedmiot umowy zaliczany jest zatem do składników majątkowych leasingodawcy, a kosztami uzyskania przychodu korzystającego z leasingowanego przedmiotu są miesięczne raty, do których doliczany jest podatek VAT. Nie trzeba zatem opłacać go w całości na początku trwania umowy leasingowej. W leasingu operacyjnym suma opłat pomniejszona o podatek VAT musi odpowiadać co najmniej wartości początkowej środków trwałych. W tego typu umowie leasingobiorca ma prawo do wykupu użytkowanego przedmiotu po wygaśnięciu umowy. Warto również wspomnieć, że okres trwania umowy w leasingu operacyjnym musi być dłuższy niż 40% czasu amortyzacji przedmiotu.

Czym leasing finansowy różni się od operacyjnego?

W leasingu finansowym natomiast przedmiot umowy zalicza się do składników majątkowych leasingobiorcy, na którym spoczywa obowiązek dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Do kosztów uzyskania przychodów leasingobiorca zalicza, w przeciwieństwie do leasingu operacyjnego, jedynie część odsetkową raty leasingowej. Podatek VAT płaci się z góry przy pierwszej racie po odbiorze przedmiotu. Kolejna różnica między obiema formami leasingu polega na tym, iż w przypadku leasingu operacyjnego leasingobiorca staje się właścicielem przedmiotu umowy automatycznie po wpłacie ostatniej raty. Okres trwania umowy w przypadku leasingu finansowego musi być dłuższy niż dwanaście miesięcy.

 

Ze względu na konieczność poniesienia mniejszych kosztów własnych, bardziej opłacalny jest leasing operacyjny, zwłaszcza jeśli przewidywany okres użytkowania przedmiotu umowy jest stosunkowo krótki. Korzystając z leasingu operacyjnego ponadto zwiększasz również bieżące koszty prowadzenia działalności gospodarczej i jednocześnie zmniejszasz podstawy opodatkowania.


Wróć

ikona facebook
ikona facebook